Glitter Spray - glitry do vlasů ve spreji

Glitter Spray - glitry do vlasů ve spreji
Kategorie:

Party spreje - barvy ,glitry


Kód produktu:
Skladem: ANO

Cena: 45 Kč


Cena s DPH: 54.45 Kč

Počet:
:
GLITTER SPRAY - sprej ve formě laku na vlasy, který obsahuje jemné třpitivé glitry- vhodné na plesy, oslavy, párty apod. Na etiketě je mimo jiné uvedeno: H222 ? Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout P101 ? Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 ? Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 ? Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. ? Zákaz kouření. P211 ? Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 ? Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 ? Nevdechujte /aerosoly. P262 ? Zabraňte styku s očima. P271 ? Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Obsahuje nebezpečnou látku : propan- butan NÁVOD K POUŽITÍ: Po zahřátí na pokojovou teplotu a důkladném protřepání stříkat ze vzdálenosti cca 30 cm na vlasy. Po ukončení práce otočit nádobku dnem vzhůru a prostříknout ventilek, aby se v něm nezalepil lak. Nástřik je odstranitelný běžným šampónem. 1. POMOC: při nadýchání osobu přenést na čerstvý vzduch.Při zasažení očí vyplachujte množstvím čisté vod. Při zasažení kůže umyjte důkladně vodou s mýdlem, zasaženou sliznici proplachujte čistou vodou. Při požití důkladně propláchnout ústa čistou vodou a čistou vodu podat k pití. Nenechat zvracet,nekouřit. Pokud potíže přetrvají, vyhledat lékaře. DOVOZ DO ČR: Ing. Arnošt Texl, Kollárova 1799, 544 01 Dvůr Králové n.L., Tel.603203034, e-mail: arex@wo.cz Dovoz projednán Min.zdravotnictví ČR č.j.HEM 3435-13.06.97/24418, REG-332-13.07.00/29653, vč.Toxikologického informačního střediska Praha,tel.224919293 Spotřebujte do: